رفتار کاربران را با استفاده از سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیفتیکا Safetica UEBA تحلیل کنید و از تهدیدادت درون سازمانی جلوگیری کنید

با سیفتیکا می توانید رفتار کارکنان خود را تحلیل کنید. شما علاوه بر تحلیل رفتار کارکنان مستقر در سازمان، می توانید کارکرد کارکنان دورکار خود را نیز پایش(Monitor) کنید. با ماژول Safetica UEBA می توانید تعداد پرینت ها را مدیریت کنید. همچنین نحوه استفاده از منابع سازمان را کنترل کنید. با مدیریت دارایی های سازمان و رفتار کارکنان با Safetica شما می توانید بهتر و با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت قدم بردارید.

با سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیفتیکا شما متوجه می شوید که:

 • کارکنان ساعات کاری خود را چگونه می گذرانند؟
 • آیا کاربران واقعاً ساعت های گزارش شده خود را کار می کنند؟
 • آیا کاربران فعالیت هایی انجام می دهند که مسئولیت آنها بر عهده آنهاست؟
 • چگونه فعالیت های خطرناک و غیرمولد را مسدود و گزارش کنیم؟
 • چگونه متوجه شویم که کاربر قصد ترک شرکت یا جستجوی شغل جدید را دارد؟

Safetica – Licensing: Features of Safetica UEBA

Safetica UEBA (User and Entity Behavior Analytics) is an optional extra module for our Safetica ONE DLP solution, which enhances its capabilities regarding user activities and insider threats.

Safetica UEBA deepens your overview of dangerous and undesirable user actions, so you can identify hidden security risks and avoid idle activities at work. This can be a simple matter of taking care of personal business at work, or something much more serious, like leaking sensitive data out of the company. You will also see if users use their assigned software or if they hang out on social media way too much.

With Safetica UEBA, you can set up real-time alerts, so if there is something suspicious going on, you will be notified immediately. The Safetica UEBA records are collected continuously, even when the endpoint is offline, and are regularly synchronized with the server, where they are stored securely.

With Safetica UEBA, you can:

 • Perform user activity audit.
 • Find out to what extent are company resources used for work-related purposes.
 • Get an overview of social media and job portal visits to reduce the risk of data leaks.
 • Gain insight into incoming and outgoing email communication.
 • Get regular reports and real-time alerts about user activities.
 • Get an overview of what applications are used and what websites are visited by specific users.

Click here to add your own text