سه‌شنبه 18 تیر، شرکت مایکروسافت اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی جولای منتشر کرد. این اصلاحیه‌ها در مجموع، 77 آسیب‌پذیری را در سیستم عامل Windows و برخی دیگر از محصولات مایکروسافت ترمیم می‌کنند. درجه اهمیت 15 مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط اصلاحیه‌های مذکور “حیاتی” (Critical) و 62 مورد از آنها “بااهمیت” (Important) اعلام شده است.

در درجه‌بندی شرکت مایکروسافت، نقاط ضعفی که سوءاستفاده از آنها بدون نیاز به دخالت و اقدام کاربر باشد، حیاتی تلقی شده و اصلاحیه‌هایی که این نوع نقاط ضعف را ترمیم می‌کنند، بالاترین درجه اهمیت یا “حیاتی” را دریافت می‌نمایند. نقاط ضعفی که سوءاستفاده موفق از آنها نیازمند فریب کاربر به انجام کاری باشد یا نیازمند دسترسی فیزیکی به دستگاه هدف باشد، توسط اصلاحیه‌هایی با درجه اهمیت “بااهمیت” برطرف و ترمیم می‌گردند.

از 15 آسیب پذیری حیاتی این ماه، 11 مورد آنها مرتبط با بخش Scripting Engine مرورگرهای شرکت مایکروسافت هستند. چهار مورد دیگر نیز هر کدام یکی از محصولات DHCP Server،و+GDI،وDot Net Framework و Azure DevOps Server/Team Foundation Server را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

دو مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط اصلاحیه‌های ماه جولای، از قبل از این توسط مهاجمان مورد بهره‌جویی مهاجمان قرار گرفته است. هر دوی این ضعف‌های امنیتی – با شناسه‌های CVE-2019-1132 و CVE-2019-0880 – مهاجم را قادر به ارتقای دسترسی خود بر روی سیستم قربانی می‌کنند. سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های مذکور مستلزم داشتن دسترسی فیزیکی مهاجم به سیستم یا بهره‌جویی از آسیب‌پذیری دیگر برای دسترسی یافتن از راه دور به دستگاه قربانی است و به همین خاطر درجه “بااهمیت” – و نه “حباتی” – به آنها اختصاص داده شده است. اما با توجه به مورد بهره‌جویی قرار گرفتن آنها نصب اصلاحیه‌های مربوطه با اولویت بالا توصیه می‌شود.

جزییات پنج آسیب‌پذیری نیز پیش‌تر به‌صورت عمومی منتشر شده بود؛ گر چه خوشبختانه هیچ مورد بهره‌جویی تا قبل از عرضه اصلاحیه آنها در 18 تیر گزارش نشده است. فهرست این آسیب‌پذیری‌ها به‌شرح زیر است:

  • CVE-2019-0865 – ضعفی که بهره‌جویی از آن موجب از کاراندازی سرویس (Denial of Service) در بخش SymCrypt سیستم عامل Windows می‌شود.
  • CVE-2018-15664 – اشکالی از نوع ترفیع امتیازی (Elevation of Privilege) که مهاجم با بهره‌جویی از آن در نسخه آسیب‌پذیر Docker قادر به ارتقای دسترسی خود خواهد بود.
  • CVE-2019-0962 – ضعفی در Azure Automation که سوءاستفاده از آن مهاجم را قادر به ترفیع دسترسی خود بر روی سیستم آسیب‌پذیر می‌کند.
  • CVE-2019-1068 – اشکالی در SQL Server که امکان اجرای کد بالقوه مخرب (Remote Code Execution) را برای مهاجم فراهم می‌کند.
  • CVE-2019-1129 – ضعفی در سیستم عامل Windows که به مهاجم امکان می‌دهد تا دسترسی خود را ارتقا دهد.

درجه همه موارد بالا “بااهیمت” گزارش شده است.

جدول زیر فهرست کامل اصلاحیه‌های عرضه شده مایکروسافت در ماه میلادی جولای را نمایش می‌دهد.

محصول شناسه CVE ملاحظات
NET Framework. CVE-2019-1083 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
NET Framework. CVE-2019-1113 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
NET Framework. CVE-2019-1006 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
ASP.NET CVE-2019-1075 آسیب‌پذیری به حملات جعل
Azure CVE-2019-0962 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Azure DevOps CVE-2019-1076 آسیب‌پذیری به حملات تزریق اسکریپت از طریق سایت
Azure DevOps CVE-2019-1072 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Internet Explorer CVE-2019-1063 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Browsers CVE-2019-1104 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Exchange Server ADV190021 آسیب‌پذیری به حملات تزریق اسکریپت از طریق سایت
Microsoft Exchange Server CVE-2019-1136 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Exchange Server CVE-2019-1137 آسیب‌پذیری به حملات جعل
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1118 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1119 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1117 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1127 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1116 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1120 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1124 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-0999 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1128 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1121 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1122 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1123 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1097 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1096 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1101 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1098 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1095 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1102 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1100 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1094 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1093 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Office CVE-2019-1084 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Office CVE-2019-1111 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Office CVE-2019-1110 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Office CVE-2019-1109 آسیب‌پذیری به حملات جعل
Microsoft Office CVE-2019-1112 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1134 آسیب‌پذیری به حملات تزریق اسکریپت از طریق سایت
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1062 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1004 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1001 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1059 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1056 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1106 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1092 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1103 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1107 آسیب‌پذیری به حملات ایجاد اختلال در حافظه
Microsoft Windows CVE-2019-1067 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-1074 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-1091 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Microsoft Windows CVE-2019-1082 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-0975 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Microsoft Windows CVE-2019-1130 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-1129 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-1037 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-0880 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows CVE-2019-0865 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
Microsoft Windows CVE-2019-0785 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Windows CVE-2019-0887 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Microsoft Windows CVE-2019-0966 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
Microsoft Windows CVE-2019-1126 آسیب‌پذیری به حملات عبور از سد تنظیمات امنیتی
Microsoft Windows DNS CVE-2019-1090 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Microsoft Windows DNS CVE-2019-0811 آسیب‌پذیری به حملات از کاراندازی سرویس
Open Source Software CVE-2018-15664 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Servicing Stack Updates ADV990001 آخرین به‌روزرسانی‌های Servicing Stack
SQL Server CVE-2019-1068 آسیب‌پذیری به حملات اجرای کد به‌صورت از راه دور
Visual Studio CVE-2019-1077 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Visual Studio CVE-2019-1079 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Windows Kernel CVE-2019-1073 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Windows Kernel CVE-2019-1132 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows Kernel CVE-2019-1071 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Windows Kernel CVE-2019-1089 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows Media CVE-2019-1086 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows Media CVE-2019-1088 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows Media CVE-2019-1087 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows Media CVE-2019-1085 آسیب‌پذیری به حملات ترفیع امتیازی
Windows RDP CVE-2019-1108 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات
Windows Shell CVE-2019-1099 آسیب‌پذیری به حملات نشت اطلاعات