آسیب‌پذیری (ZeroLogon (CVE-2020-1472

بسیار مهم! غیر فعال کردن پروتکل SMB.V1