افزایش باج افزارها، احتمال از دست داده اطلاعات به دلیل مشکلات سخت افزاری یا نرم افزاری و یا حتی نفوذ و خرابکاری در شبکه همه و همه باعث می شوند نیاز به تهیه نسخه های پشتیبان امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشد.