سامانه PAM
مدیریت دسترسی ممتاز پم حمیم

سامانه مدیریت و نظارت بر دسترسی ممتاز PAM تلاشی است در راستای ایجاد بستری امن و انعطاف پذیر جهت رفع نیازهای امنیتی و عملیاتی سازمانها و ارگانهای بزرگ که می توانند در دراز مدت با پیشگیری از مخاطرات امنیتی و سهولت استفاده منجر به صرفه جویی اقتصادی چشمگیری گردد.

مدیریت کنترل دسترسی ممتاز پم حمیم PAM