معرفی وبینار ها

برگزار شده است

برگزار شده است

برگزار شده است

تاریخ برگزاری:

دوشنبه 1 مرداد 1402

چهارشنبه 1 شهریور 1402

دوشنبه 9 مهر 1402

1 و 15 و 28 آبان 1402

19 و12 آذر 1402

 10 دی 1402

 15 بهمن 1402

 برگزار شده است

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 18 مرداد 1402

ثبت نام

وبینار معرفی سامانه مدیریت کنترل دسترسی

وبینار معرفی سامانه جلوگیری از نشت داده (  DLP)– برگزار شده است

تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 تیر 1402

ثبت نام