واسط امن سامانه های تحت وب
Web Shield

محصول واسط امن سامانه های تحت وب سامان (با نام تجاری سامان وبشیلد (ساوش)) تلاش میکند، از دسترسی مستقیم حمله کننده ها به سامانه های تحت وب جلوگیری نموده و تنها در صورتی که کاربران فرآیند احراز اصالت چندعاملی را طی کرده باشند، آن سامانه در دسترس کاربر قرار میگیرد.

معماری قرارگیری سامانه در شبکه سازمان ها

بر خالف دور نظیرVPNها، تمرکز سامان وبشیلد بر تجربه کاربری ساده است و از این رو کاربران سامان بدون نیاز به نصب نرم افزارهای ثالث بر روی کامپیوتر شخیص خود و حتی بدون تغییر چشم گیر

در فرآیند استفاده از سامانه های مورد نظیر خود، به استفاده از سامانه ادامه میدهد. همچنین، سامان از طریق تنوع روشهای احراز اصالت چندعاملی، دستریس امن تر کاربران به سامانه های تحت وب را تضمین می کند.

اخبار و مقالات مربوط به وب شیلد