سامانه مدیریت دسترسی پم ایرانی بومی
پم رجا

سامانه مدیریت و نظارت بر دسترسی راه دور پم بومی و ایرانی رجا RAJA PAM تلاشی است در راستای ایجاد بستری امن و انعطاف پذیر جهت رفع نیازهای امنیتی و عملیاتی سازمانها و ارگانهای بزرگ که می توانند در دراز مدت با پیشگیری از مخاطرات امنیتی و سهولت استفاده منجر به صرفه جویی اقتصادی چشمگیری گردد.

سامانه مدیریت دسترسی پم بومی پم ایرانیPAM raja