فایروال‌های نسل جدید
سوفوس

فایروال سوفوس

فایروال سوفوس XG بهترین شفافیت، حفاظت و پاسخ را فراهم می­کند. این فایروال، روش جدیدی را برای مدیریت، پاسخ به تهدیدات و نظارت بر آنچه در شبکه رخ می­دهد، فراهم می­کند. فایروال Sophos XG حفاظت فراگیر نسل جدیدی را ارائه میدهد که خطرات پنهان را هویدا می­کند، تهدیدات نامشخص را مسدود می­کند و به صورت خودکار به رخدادها واکنش می­دهد.

سوفوس SMB and Branch Office
XGS Series Desktop

Excellent value and all-in-one connectivity for all your branch office, retail outlet, and small business needs.

Models 87/87w, 107/107w, 116/116w, 126/126w, 136/136w

سوفوس Distributed Edge
XGS Series 1U Rackmount

Performance and versatile connectivity options to meet the security infrastructure needs of larger SMB and mid-sized organizations.

Models 2100, 2300, 3100, 3300, 4300, 4500

سوفوس Enterprise Edge
XGS Series 2U Rackmount

Performance, connectivity, and redundancy without compromise for the most demanding distributed enterprise networks.

Models 5500, 6500