سامانه جلوگیری از نشت اطلاعات سیفتیکا

استفاده از حساب سرپرست را در سیستم های ویندوز سازمان خود کنترل و ایمن کنید. این افزونه رایگان انعطاف‌پذیری را برای نیازهای فناوری اطلاعات و امنیت را برای خواسته‌های سازمان ارائه می‌دهد. مجوزهای بالا برای کاربران دسکتاپ را به عنوان بخشی از برنامه مدیریت دسترسی ممتاز کلی کنترل کنید.

Allow normal users to elevate applications with option for time-limited rights. Achieve more control on application usage through policy management.
Inventorize Assets & Applications
Collects insightful information about running processes, applications installed with continuous discovery.
Centralized Policy Management
Control and manage policies from a central console to allow applications to specific users on specific endpoints.
Analyse Local Administrator Ownership
Find users or groups part of local administrator groups on endpoints.
رعایت مقررات
خط مشی هایی را برای حمایت از انطباق شما با GDPR، HIPAA، PCI-DSS، ISO 27001، و سایر مقررات و استانداردهای حفاظت از داده تنظیم کنید.
Allow Normal User to Elevate Application On-Demand Define trust based policy to allow users to elevate application needing administrator to be elevated on-demand.
Application Control Block risky or malicious applications on endpoints. User can execute trusted applications or request access for administrator privileges.
Enable Users with Controlled & Temporary Administrator Access Users can request for administrator right access for a specific application or time limited to perform administrative activities
Offline Scenarios Remote workforce outside LAN or without internet is common scenario.
Continuous Monitoring Remove & Continuously Monitor Administrator Rights Easily remove administrator rights granted over period of and monitor use of local admin privileges with special reports.

How Windows Privilege Management Works