PAM ایرانی

سامانه مدیریت دسترسی ممتاز پم چیست؟

شرکت های زیادی در ایران اقدام به تولید سامانه مدیریت دسترسی ممتاز پم  ایرانی نموده اند. 

با توجه به تحریم های کشور ایران و پشتیبانی مناسبی که شرکت های تولید کننده نرم افزار ایرانی انجام می دهند، پیشنهاد میشود با برخی از پم های بومی ایرانی آشنا شوید:

نوشته های مرتبط